MORE LIKELY LÀ GÌ

Likely bao gồm thể xuất hiện trong cấu trúc Be likely + khổng lồ Verbhoặc It"s likely that + mệnh đềđể chỉ điều gì đó có khả năng xảy ra.

Bạn đang xem: More likely là gì

1. Be likely to

Be likely tođi với động từ ngulặng thể bao gồm to.

Ví dụ:

Areparents who have sầu a lot of moneylikely tospoil their children?

Be likely tothường được cần sử dụng để tạo ra sự đối chiếu với các từ như: as … as,more, (the) most, lesscùng (the) least.

Ví dụ:

I think menare more likely tospend a lot of money on food than women are.
A:I liked Budapest as well.B:Yeah. I’mprobablyless likely togo bachồng there than to lớn Prague.
Steve is as likely to get the job as Dora. They’re both very well qualified.Kevin is (the) least likely lớn want lớn get married of all his friends.

Ảnh: Pinterest

2.It"s likely that

Cấu trúc It’s likelythat+ mệnh đề; động từ trong mệnhđề thường chiaở thì tương laiđơn để chỉ khả năng xảy ra của việc nào đó.

Ví dụ:

It’s likely thatsales will rise.It’slikelythat more states will soon follow California’s lead.

Xem thêm: Trái Khổ Qua Tiếng Anh Là Gì, Khổ Qua Trong Tiếng Anh Là Gì

Với nghĩa dường như, gồm vẻ như, cấu trúc It"s likely that + mệnhđề thườngđược dùngđể viết lại câu gồm các cấu trúc tươngđương, bao gồm:It seems that… = It appears that... = It looks as if…= It is likely that…

Ví dụ:

It seems that she was very depressed about failing the chạy thử.= It appears that she was very depressed about failing the demo.= It is likely that she was very depressed about failing the test.= It looks as if she was very depressed about failing the thử nghiệm. (Có vẻ như cô ấy rất buồn vì trượt kỳ thi)It appears that they"ve sent us the wrong information.= It seems that they"ve sent us the wrong information.= It is likely that they"ve sầu sent us the wrong information.= It looks as if they"ve sầu sent us the wrong information. (Có vẻ như họ đã gửi nhầm báo cáo cho chúng ta)It looks as if it"s going to lớn rain again.= It seems that it"s going lớn rain again.= It appears that it"s going to rain again.= It is likely that it"s going to rain again. (Nhìn tất cả vẻ như trời lại sắp mưa)It is likely that she"s very surprised at his amazing performance.= It seems that she"s very surprised at his amazing performance.= It appears that she"s very surprised at his amazing performance.= It looks as if she"s very surprised at his amazing performance. (Có vẻ như cô ấy rất ngạc nhiên trước màn biểu diễn tuyệt vời của anh ta)

Lưu ý: Ta lập thể phủ định của be likely to Verb và It"s likely that bằng phương pháp thêm not vào trước likely hoặc dùng unlikely. Unlikely mang tính chất trang trọng hơn so với not likely.

Ví dụ:

The company isnot likely tomake a profit in the second half of the year.People areunlikely tolisten to lớn hyên ổn now because they know he lied.

Ta tất cả thể sử dụng trạng từ mức độ nhưvery,quite,highlycùng extremelytrướclikelyvàunlikely để nhấn mạnh nghĩa củabọn chúng.

Ví dụ:

The government isvery likelylớn propose changes to the income tax system soon.I think it’shighly unlikelythat she’ll get into university with the demo scores she has.

Lưuý:It is likely to(có thể, bao gồm khả năng)ko tươngđồng về nghĩa so với It is easy khổng lồ (dễ dàng có tác dụng gì).

Ví dụ:

It’seasylớn forget khổng lồ save sầu your work on the computer.Not:It’s likely to forget…It’seasyto confuse mushrooms you can eat with poisonous ones.Not:It’s likely to confuse…